Samarbetsproblem och konflikter

Konstruktiv konflikthantering och medling hjälper parter att se sitt problem från annat perspektiv och att fokusera på framtiden.

Arbetsplatskonflikt

101206920Vill du att din organisation ska bli en ännu friskare och trivsammare arbetsplats? Att din personal tycker det är roligt att gå till jobbet och att arbetsklimatet möjliggör prestation på var och ens högsta nivå? En högpresterande arbetsplats där fokus ligger på kärnverksamheten och, nog så viktigt, att ha trevligt tillsammans?

Det är klart att vi alla vill ha det så. Men ibland dyker det upp hinder som stjäl energi och riktar den åt fel håll. Konflikter på arbetsplatsen är bland det mest dränerande man kan ställas inför. Såväl när det gäller lönsamhet och effektivitet, som mänskligt lidande. Konflikten kan vara tydlig och öppet pågående, men också pyrande, liggande under ytan. Oavsett vilket stjäl den kraft och tid.

Men det finns verktyg för att hantera konflikter. En del mer hållbara och framgångsrika än andra. Medling är den konflikthanteringsmetod som inte bara hjälper parterna i motsättningen dem emellan. Den är verksam över tid och rätt hanterad kan den innebära utveckling för såväl enskilda personer som organisationen.

Med min långa praktiska erfarenhet kan jag med hög kvalité erbjuda företag och organisationer hjälp med samarbetsproblem och konflikthantering, med medling som spetskompetens. Som en objektiv tredje part, utan kopplingar till den egna organisationen, ser jag möjligheter och lösningsalternativ som just förutsätter att man kommer utifrån med ”friska” ögon.Dessutom frigör det tid för dig och din organisation att fokusera på kärnverksamheten.

Förutom konkret operativ hjälp i konflikthantering utbildar och handleder jag personal- och ledningsgrupper. Efter behov och önskemål också föreläsningar.

Vårdnadstvist

På uppdrag från domstol medlar jag mellan föräldrar i vårdnadstvist. Fokus i medlingsprocessen här är alltid barnets bästa. En överenskommelse som tvistande föräldrar själva har bidragit till och tagit gemensamt ansvar för främjar i högre grad barnets/barnens intresse än en dom avkunnad efter en, ofta långdragen och uppslitande, rättegångsprocess.

Med medling får parterna hjälp att, med barnets bästa för ögonen, komma fram till en för alla tillfredsställande lösning. Vid ett avgörande i domstol är sannolikheten stor att en part blir helt nöjd, den andra inte alls.

Medling vid brott

Alla Sveriges kommuner är skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott. Sedan 1 januari 2008 har unga gärningsmän, upp till 21 år, och deras brottsoffer med stöd av lagstiftning möjlighet att mötas i medling.

För den brottsutsatta ger det möjlighet att, under de ordnade former som medlingsprocessen ger, ställa frågor och berätta om konsekvenserna av brottshändelsen. För gärningsmannen är det en chans att visa att han/hon tar ansvar för sina gärningar och är beredd att ställa tillrätta. Medling kan äga rum när som helst i rättsprocessen, det vill säga före eller efter eventuell rättegång.

Men min långa erfarenhet av medling vi brott kan jag medla vid alla typer av brott, från enklare till de allra grövsta.

Jag utbildar och handleder medlare.

 Skolmedling

Personalledd skolmedling är ett verktyg som skapar ett gemensamt förhållningssätt bland skolans personal i hanteringen av konflikter – stora som små. Den tydliga ramen för medling ger trygghet för såväl personal som elever och det gemensamma förhållningssättet gör att alla inblandade i en konfliktsituation blir likvärdigt behandlade. En förutsättning för att på djupet förebygga och komma åt mobbning och annan kränkande behandling.

Jag utbildar och handleder skolpersonal i medling.

 Privata tvister / kommersiella tvister

I augusti 2011 fick vi en ny lag som möjliggör tvistelösning utanför domstol. För inblandade parter innebär det en möjlighet att spara såväl mänskligt lidande som pengar. En domstolsprocess är inte bara utdragen i tid, den riskerar också att bli mycket kostsam.

Genom att välja medling före att gå till domstol skaffar sig parterna ett helt annat inflytande över processen.

Medan domstolen fokuserar på sakfrågan, inkluderar ett medlingsförfarande såväl saken, som vägen till en överenskommelse, delaktighet och möjligheten till bibehållna relationer.