Medling

Konflikter och motsättningar är inte bara av ondo. Rätt hanterade kan de innebära såväl utveckling som framtidstro.
Medling är en metod med stora möjligheter – förbättrade relationer och tydligare kommunikation är ett par exempel.

Medling är en frivillig, flexibel formoteoch respektfull konfliktlösningsmetod som bygger på förtrolighet. Tillsammans med en tredje, oberoende part, får parterna hjälp att komma fram till en för dem tillfredsställande överenskommelse.

Medlarens uppgift är att underlätta och skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog mellan parterna, där båda äger processen och tar ansvar för lösningen. Medling öppnar för tydligare kommunikation och förbättrade relationer. Medling är en såväl kraftfull som hållbar konfliktlösningsmetod.

Medlingens plats och roll i rättssystemet har över tid förändrats. Inom alltfler områden har medling blivit ett alternativ för parter i konflikt att själva bidra och ta ansvar för lösningen. Erfarenheten visar att tvistande parter som genom medling har kommit fram till en överenskommelse i större utsträckning håller ingånget avtal än om konflikten avgörs i domstol. Att lösa konflikten i en medlingsprocess sparar inte bara mänskligt lidande – det är också tids- och kostnadseffektivt jämfört med att låta konflikten avgöras i en rättegång.

medlingjpg-470x333Varför fungerar medling?

Medling gör det möjligt för parterna att inleda, ibland kanske återuppta, förhandling. Närvaron av en medlare påverkar dynamiken i processen, som utifrån ett opartiskt och oberoende perspektiv bidrar med sin kompetens inom problemlösning, kommunikation och förhandling.

Medlaren kan som en tredje, oberoende part;

 • Vinna parternas förtroende
 • Hjälpa till att skapa konstruktiv kommunikation
 • Hantera känslomässiga blockeringar
 • Fokusera parterna på problemet
 • Förmå parterna att se saken från den andres sida
 • Hitta andra infallsvinklar och utforska vad som är viktigt
 • Hjälpa parterna att undersöka egna styrkor och svagheter
 • Hjälpa parterna att komma förbi ”dödläge”
 • Rädda ansiktet åt parterna och om nödvändigt; hjälpa till att hitta ett nytt förhållningssätt
 • Undersöka förslag till lösning på djupet
 • På ett realistiskt sätt bedöma möjligheterna till lösning

Medling är en process med olika faser och en tydlig struktur som rymmer stor flexibilitet. I alla typer av konflikter, stora som små, är medling ett robust och bärkraftigt verktyg med många möjligheter.